Nieuws Veenendaal

Rekenkamercommissie: ‘maak duidelijke keuze over stedelijke identiteit van Veenendaal’

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk woonbeleid. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de gemeente goed inspeelt op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Tegelijkertijd adviseert de Rekenkamercommissie om komende periode verder na te denken over de stedelijke identiteit van Veenendaal. Ook wordt geadviseerd een keuze te maken in welke richting Veenendaal zich moet ontwikkelen. Het onderzoeksrapport is overgedragen aan de gemeenteraad.     

Speerpunten

De huidige Woonvisie 2014-2019 vormt de basis van het gemeentelijk woonbeleid van de afgelopen jaren. Deze woonvisie kende drie speerpunten: dynamische woonmilieus (woningbouw in overeenstemming met marktvraag en in diverse prijsklassen), huishoudens met een zorgvraag en huishoudens met lage inkomens. In de eerste jaren na het uitbrengen van de woonvisie is volgens de Rekenkamercommissie vooral gefocust op kwantiteit. Door de naweeën van de economische crisis, lag de prioriteit vooral bij het op gang houden van de woningproductie. De woningmarkt staat er nu beter voor. Dat biedt volgens de Rekenkamercommissie ruimte om komende jaren meer te sturen op kwalitatieve woonambities.  

Toekomst

In 2019 stelt de gemeente het woonbeleid voor de komende jaren op. Dit nieuwe woonbeleid wordt ondergebracht in de Omgevingsvisie. Hierin wordt ook een relatie gelegd met andere ruimtelijke beleidsterreinen, zoals natuur en milieu en mobiliteit. De Rekenkamercommissie benoemt een aantal trends die van belang zijn voor het nieuwe woonbeleid. Zo neemt de vraag naar extra woningen de komende jaren nog fors toe. Het oppervlak van de gemeente Veenendaal biedt daarentegen maar beperkt ruimte om deze extra woningen te kunnen realiseren. Ook de verduurzaming en het aardgasloos maken van woningen en wijken vormt een grote opgave. Als laatste vraagt de Rekenkamercommissie in haar onderzoek aandacht voor mensen met een laag inkomen en een zorgvraag. Deze groep komt steeds vaker in de goedkoopste huurwoningen terecht. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid in wijken met de goedkoopste woningen. Al deze trends vereisen volgens de Rekenkamercommissie een goed onderbouwde keuze over de richting waarin Veenendaal zich moet ontwikkelen.

LEAVE A COMMENT

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; fout]]> 500