Nieuws Scherpenzeel

Inwoners positief over jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Het merendeel van de Scherpenzeelse cliënten  is tevreden met de gemeentelijke ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo over het jaar 2018.  Dit blijkt uit het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente. Wethouder Henny van Dijk- van Ommering: “Fijn dat er zoveel mensen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ik ben heel blij om te merken dat inwoners positief zijn over de hulp die ze ontvangen. Maar, dat betekent niet dat we er zijn, we blijven ons inzetten voor betere hulp. Ook voor de genoemde kritiekpunten hebben we oog’.

Maatschappelijke ondersteuning

De Wmo-cliënten weten de weg naar de gemeente voor ondersteuning goed te vinden. Ruim 86% geeft aan te weten waar zij moeten zijn met hun hulpvraag. Zij vinden dat ze snel geholpen zijn en voelen zich serieus genomen door de medewerker. Het percentage van de Wmo-cliënten dat bekend is met cliëntondersteuning is gestegen naar 45%. Ondanks de stijging, blijft het nodig om het bestaan van deze dienst meer bekendheid te geven.

In het afgelopen jaar hebben ruim 28% van de cliënten een keukentafelgesprek gehad met een klantmanager Wmo. Hiervan heeft 7% zich bij het gesprek laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Zij hebben het keukentafelgesprek als positief ervaren en geven een gemiddelde van 7,7. Daarnaast zijn zij positief over de effecten en de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning.

Jeugdhulp

De meeste ouders van jeugdigen en jeugdigen zelf hebben positieve ervaringen met betrekking tot het toegangsproces van de jeugdhulp. Opvallend is dat ouders merken dat er in de laatste jaren na decentralisatie de rollen steeds duidelijker zijn ingekleurd en dat het kennisniveau bij de gemeente flink is gestegen. Bovendien  vinden zij dat het contact met het jeugdteam laagdrempelig is, het jeugdteam goed met hun meedenkt en dat er snel op vragen door een vast aanspreekpunt vanuit het jeugdteam wordt gereageerd.

Een punt van aandacht ligt in de focus van de gemeente in het jeugdhulptraject. Sommige ouders geven aan dat de focus teveel ligt op het halen van resultaten en de kosten gerelateerd aan de hulp. Dat geeft soms de indruk dat niet de beste hulp voor het kind centraal staat en dat zij zich daar zelf hard voor moeten maken. Wethouder Van Dijk geeft aan dat ‘het nodig is om te kijken naar het resultaat en de kosten van hulp, maar te allen tijde het kind en passende hulp centraal moeten blijven staan’. Dat begrip is er ook bij ouders: ‘jeugdhulp kost nou eenmaal veel geld en niet iedereen kan zomaar intensieve hulp ontvangen’.

Achtergrond onderzoek

Onderzoeksbureau I &O Research heeft in dit voorjaar het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp uitgevoerd voor de gemeente. Daarvoor heeft het onderzoeksbureau 337 cliënten die een Wmo-voorziening hebben benaderd om de vragenlijst in te vullen, daarvan hebben 193 cliënten de vragenlijst ingevuld wat neerkomt op een respons van 57%. Dit is een stijging van 15% in vergelijking met het vorige onderzoek. De gemeente Scherpenzeel blijft boven het landelijk gemiddelde qua respons.

De gemeente wilde dit jaar graag meer inzicht krijgen in de ervaringen van de cliënten die jeugdhulp ontvingen en welke effecten de ondersteuning op hun leven had. Om die reden is er dit jaar gekozen om anonieme interviews (19) te houden met ouders van jeugdigen en/of jeugdigen zelf. Zo was er ruimte voor een diepgaander gesprek.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.