Nieuws Woudenberg

Inwoner centraal in Woudenbergse aanpak verwarde personen

Alle gemeenten in Nederland moeten voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak opstellen voor personen met verward gedrag. In Woudenberg zijn we al goed op weg om te zorgen dat deze inwoners en hun omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Het uitgangspunt in de Woudenbergse aanpak is dat de persoon waar het om gaat en zijn of haar omgeving centraal staan. Zij worden nauw betrokken bij het vinden van passende hulp. Een dergelijke aanpak is nodig om inwoners die grip op hun leven (dreigen te) verliezen te helpen. Het doel ervan is verward gedrag vroegtijdig signaleren of in sommige situaties zelfs voorkomen en integrale zorg bieden aan mensen met verward gedrag. Tegelijkertijd wordt ingezet op een inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt.

Coöperatie De Kleine Schans speelt een belangrijke rol bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Zij zijn de toegang tot zorg en ondersteuning; laagdrempelig en toegankelijk. Hierdoor is zorg dichtbij georganiseerd. Daarnaast hebben zij korte lijnen met de zorgverzekeraar, Wmo- en GGZ partners, woningbouwcorporaties en de veiligheidsketen. Met deze partners worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met signalen van verward gedrag en het delen van privacygevoelige informatie. Er wordt ingezet op preventie door het beschikbaar stellen van een adviespunt waar mensen terecht kunnen met vragen, de omgeving van personen met verward gedrag wordt meer betrokken om escalatie te voorkomen en door extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals kwetsbare ouderen en jong volwassenen. Een meldpunt voor niet acute meldingen wordt in samenwerking met de GGD gerealiseerd met ingang van 1 januari 2019.

Voor informatie en advies kunnen inwoners contact opnemen met Coöperatie De Kleine Schans. Dit kan via het telefoonnummer 085 0669700 of door een e-mail te sturen naar info@dekleineschans.nl. Als er acuut hulp nodig is, bijvoorbeeld als een persoon een gevaar is voor zichzelf of zijn of haar omgeving, kunnen inwoners bellen met 112. Inwoners kunnen ook helpen door om te zien naar de mensen in je omgeving door verward gedrag te signaleren. Denk aan bijvoorbeeld het wisselen van dag/nachtritme. Zoek dan contact met iemand uit het netwerk van deze persoon. Tegelijkertijd wordt ingezet op de ontwikkeling van de app Mental Health First Aid door GGZ Centraal. Dit is een cursus voor inwoners en professionals, zoals medewerkers van woningcorporaties, om verward gedrag zo vroeg mogelijk te herkennen en mensen te begeleiden naar de juiste zorg

Plaats een reactie

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.