Nieuws Overig

Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld door GS

Gedeputeerde Staten hebben het inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226

Maarsbergen’ vastgesteld. Door het plan uit te voeren, verbeteren de

verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving. Zienswijzen die omwonenden en andere belanghebbenden eerder indienden op het ontwerp, hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp inpassingsplan. GS sturen het plan toe aan Provinciale Staten om er een definitief besluit over te nemen. Als PS akkoord is, komt het finale plan 18

december 2020 ter inzage te liggen.

Aanleiding

Met het Provinciaal Inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen wordt

realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen

van de N226 in westelijke richting, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Voor de

natuur die moet wijken om dit project mogelijk te maken wordt op twee locaties

(Landgoed Anderstein en Valkenheide) nieuwe natuur gerealiseerd.

Geluid

Door het verleggen van de N226 zal voor veertig woningen in de directe omgeving

van het project het geluidsniveau iets toenemen. Gedeputeerde Staten hebben om

die reden een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen, dat tegelijk

met het plan ter inzage komt te liggen. In het plan staan de extra (bovenwettelijke)

maatregelen beschreven die de geluidshinder van het verkeer verminderen. Zo wordt in de spooronderdoorgang geluidsabsorptie in de wanden aangebracht en komt er stil asfalt in de onderdoorgang en op de Woudenbergseweg.

Besluit door Provinciale Staten

Op 9 december nemen Provinciale Staten een besluit over de vaststelling van het

Inpassingsplan. Tegen het inpassingsplan en tegen het besluit hogere grenswaarden is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer info: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.