Nieuws

uit Woudenberg
 

De kleuters van de Julianaschool in Woudenberg hebben de afgelopen week hun beste beentje voorgezet tijdens de ochtendvierdaagse.
Ongeveer 70 kinderen liepen in hun rode school t-shirts onder begeleiding van hun leerkrachten en een aantal ouders de 2,5 km lange route. Op maandagochtend ging de route door de nieuwe wijk ‘Het Groene Woud’. Dinsdag wandelden ze langs de Willem de Zwijgerlaan. Op woensdag was er een rustdag ingelast. Donderdag ging de route in een grote ronde om de dorpskerk en op vrijdag gingen de kinderen via het Beaufortpark naar het gemeentehuis.
Bij het gemeentehuis werden de kinderen opgewacht door burgemeester Cnossen, daarna werd bij Juf Anneke in de tuin een ijsje gegeten. Daarna gingen de kinderen terug richting school waar de kinderen op de Prinses Irenestraat feestelijk ingehaald werden. De andere kinderen van de school vormde vanaf de straat tot de school een erehaag en juichten de kleuters toe. Het was ook dit jaar weer een groot succes en als klap op de vuurpijl kregen de kinderen kregen allemaal een medaille van directeur Arie Esser.

Inwoners van de gemeente Woudenberg geven hun gemeente  gemiddeld een 8,2 voor de dienstverlening. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat de gemeente sinds dit jaar doorlopend uitvoert. Het cijfer 8,2  is gebaseerd op de ervaringen van inwoners in de periode januari tot en met mei 2016.

De gemeente is erg blij met alle reacties die ze ontvangen. Op die manier kunnen ze de dienstverlening aan inwoners aanpassen aan hun wensen en behoeftes. Daarom blijven ze, ook in de toekomst, naar de ervaringen vragen.

Verschil tevredenheid tussen fysieke en online dienstverlening
Inwoners zijn vooral erg tevreden over de dienstverlening aan de balie (gemiddelde score 8,6) en telefoon (gemiddelde score 7,8). Zo vinden zij de medewerkers erg vriendelijk en betrokken. Ook vinden zij dat het aanvragen van een paspoort of rijbewijs soepel en snel verloopt. Het minst tevreden zijn inwoners over de digitale dienstverlening (gemiddelde score 5,4). Informatie is soms niet goed vindbaar. Ook is het niet altijd duidelijk wanneer het gemeentehuis geopend is.

Direct aan de slag
Een aantal ervaringen waar de gemeente direct mee aan de slag wil gaan is de bekendheid van de openingstijden en het verbeteren van de online dienstverlening. Wethouder Pieter de Kruif licht dit toe. "Veel mensen geven aan dat ze de openingstijden van het gemeentehuis beperkt vinden, alhoewel we  van maandag t/m vrijdag  geopend zijn voor het afhalen en aanvragen van bv rijbewijzen, paspoorten, etc. Echter mensen ervaren dit niet altijd.  Daarom gaan we in ieder geval de komende tijd beter communiceren over onze openingstijden". Ook de ervaringen met de website worden direct opgepakt, deze worden meegenomen in een onderzoek naar het verbeteren van de online dienstverlening die momenteel wordt uitgevoerd door een student van de Hogeschool Utrecht.

Tijdige afhandeling
Naast het klanttevredenheidsonderzoek heeft de gemeente ook gekeken of zij voldoet aan de normen die zij zichzelf heeft gesteld voor het tijdig beantwoorden van brieven, telefoontjes en emails. Uit deze toets bleek dat de gemeente voldoet aan haar eigen normen, maar ook dat sommige processen handiger kunnen en dat wordt aangepast. Zo ontvangen mensen die per post een aanvraag indienen bij de gemeente eerst een ontvangstbevestiging en daarna nog een brief waarin staat wie de brief verder gaat beantwoorden. Dit soort processen wil de gemeente gaan aanpassen.

De jaarrekening 2015 van de gemeente Woudenberg laat een positief financieel resultaat zien.  Het college presenteert daarnaast  in de Kadernota een sluitende begroting voor de periode 2017-2020. Het college zet in op het voortvarend uitvoeren van al in gang gezette projecten, zoals  het centrumplan, woningbouw in Het Groene Woud,  ontwikkeling van de Kop van Spoorzone en huisvesting van de scholen.  Ook blijven een hoge kwaliteit van dienstverlening, het bieden van goede zorg en hulp aan en een veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers speerpunten van het college.

 "Het positieve resultaat over 2015 geeft aan dat gemeente Woudenberg goed grip heeft op de financiën. Die grip willen wij ook in 2017 behouden. Iedere uitgave wordt tegen het licht gehouden en dat leidt ertoe dat we in staat zijn om inkomsten en uitgaven reëel te begroten. Het economisch herstel zet in, er wordt weer volop gebouwd en ondernemers ontwikkelen initiatieven. Ook is het gelukt om de nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg op een goede manier in te voeren in Woudenberg, waarbij een goede kwaliteit van zorg aan onze inwoners het belangrijkste is", aldus wethouder financiën Gijs de Kruif.

Jaarverslag 2015
Ieder jaar brengt het college van burgemeester en wethouders het jaarverslag uit. Dit is bedoeld om verslag uit te brengen over de financiële positie en het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. De gemeente Woudenberg sluit het jaar 2015 af met een overschot van € 280.000. In de najaarsrapportage 2015 was nog rekening gehouden met een tekort van € 81.000. Het  overschot is  met name het gevolg van meer inkomsten uit bouwleges en incidentele voordelen in het sociaal domein. Een deel van het overschot van reserveert het college om eventuele tegenvallende uitgaven in het sociaal domein op te vangen.

Kadernota 2016-2019
In de Kadernota worden de plannen van het gemeentebestuur en ontwikkelingen in de samenleving vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. Dit perspectief laat zien dat de gemeente Woudenberg er financieel goed voor staat én grip heeft op haar inkomsten en uitgaven.

Met het realiseren van het Centrumplan investeert de gemeente in het verbeteren van het centrum. Het dorpscentrum wordt groener en aantrekkelijker voor zowel inwoners als recreanten met een goede fietsverbinding en bereikbare parkeervoorzieningen. Het college stelt daarnaast voor om voor landschapsontwikkeling en andere initiatieven in het buitengebied een budget vrij te maken van € 15.000  per jaar. Zo wordt geld gereserveerd voor LEADER, een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken. Inwoners en ondernemers uit het gebied kunnen hier een beroep op doen.

Het economisch herstel wordt steeds meer zichtbaar, ook in de gemeente Woudenberg. De gemeente zet momenteel volop in op de woningbouwprojecten Het Groene Woud en Woudenberg Oost en het mogelijk maken van nieuwe initiatieven uit de samenleving en van ondernemers. Door de economische crisis zijn helaas ook veel inwoners hun baan kwijtgeraakt. Het aantal inwoners dat een beroep doet op bijstand en ondersteuning van de gemeente neemt toe. Dit vraagt extra inzet van de gemeente en haar ondernemers om deze inwoners weer hun plek te laten vinden op de arbeidsmarkt.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Woudenberg verantwoordelijk voor taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Voor zowel de gemeente als zorgaanbieders was het met deze verandering het belangrijkste om goede zorg aan inwoners te blijven bieden. Inwoners met een hulpvraag vinden inmiddels hun weg naar Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team. Veel inwoners zetten zich binnen het rijke verenigings- en kerkelijk leven in Woudenberg in als vrijwilliger of mantelzorger en voor het beheer van accommodaties. Deze burgerkracht vormt een stevige basis om er samen voor te zorgen dat iedereen mee kan doen en Woudenberg een fijne plek is om te wonen. De gemeente waardeert deze burgerkracht en wil dit stimuleren door maatschappelijke initiatieven ruimte te geven en waar nodig te ondersteunen. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Dit is zichtbaar door de nieuwbouw en verbouw van de basisscholen en het bevorderen van spelen en ontmoeten in de buurt.

Bespreking in gemeenteraad op 21 juni 2016

De Jaarrekening en de Kadernota worden op 21 juni tijdens een openbare commissievergadering behandeld. Iedereen is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad. 

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.