Nieuws

 

Het college van Veenendaal is voornemens om de nieuwbouwwoningen op de eilanden H, I en K in de wijk Veenderij in Veenendaal-oost, aan te sluiten op de Duurzame Energie Veenendaal-Oost (DEVO). Het aansluiten van deze woningen op deze duurzame energievoorziening draagt onder andere bij aan het realiseren van de doelstellingen van Veenendaal op het terrein van de duurzaamheid.

Het Ontwikkelbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) bouwt aan nieuwe woonwijken in Veenendaal-oost. OVO heeft aan Duurzame Energie Veenendaal-Oost (DEVO) gevraagd om de woningen op de ‘HIK-eilanden’ in de wijk Veenderij aan te sluiten op het systeem van DEVO. De aandeelhouders van DEVO, waaronder de gemeente Veenendaal, hebben DEVO opdracht gegeven de haalbaarheid van deze aansluiting te onderzoeken.

Op basis van het onderzoek naar de technische en financiële aspecten van de aansluiting van deze woningen op het systeem van DEVO, heeft de directie van het bedrijf besloten dat de aansluiting haalbaar is. Als aandeelhouder van DEVO heeft de gemeente Veenendaal een externe adviseur gevraagd om een second opinion. Deze second opinion geef een eensluidende uitkomst, de aansluiting is financieel haalbaar. Het bedrag waarvoor de gemeente borg staat is en blijft € 15,4 miljoen.

Het college van Veenendaal is van mening dat de aansluiting van nieuwbouwwoningen op het warmtenet systeem van DEVO een positieve ontwikkeling is. Dit sluit aan bij de afspraken van het Regeerakkoord en het aanstaande Klimaatakkoord. Maar levert ook een positieve bijdrage aan de door de Veenendaal nagestreefde verduurzaming van de energieconsumptie per 2035. Daarnaast is het aansluiten van de HIK-eilanden een logisch vervolg op de eerdere aansluiting van de duurzame woonwijk Buurtstede en andere eilanden in de wijk Veenderij in Veenendaal-oost.

Wethouder Martijn Beek ziet de aansluiting van deze nieuwbouwwoningen op het systeem van DEVO als een goed besluit, ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. “De aansluiting van woningen op het warmtenetsysteem van DEVO is een behoorlijke investering voor het bedrijf. Uit onderzoek blijkt het een goede en duurzame investering, wat een positief effect heeft op de stabiliteit van het bedrijf DEVO. Daarbij is het opwekken van duurzame energie in de woonsector een belangrijk speerpunt in onze ambitie om Veenendaal in 2035 volledig energieneutraal te laten zijn. Het aansluiten van de nieuwbouwwoningen in de Veenderij in Veenendaal-oost sluit naadloos aan bij deze ambitie.”

Het college zal de gemeenteraad consulteren over het voorgenomen besluit om de woningen op de HIK-eilanden in de wijk Veenderij aan te sluiten. Na consultatie neemt het college een definitief besluit.

 

 

Het college van Veenendaal stelt de gemeenteraad voor stevige maatregelen te nemen binnen het sociaal domein om Veenendaal financieel gezond te houden. Het college volgt hiermee de eerdere afspraak, zoals opgenomen in het op 31 mei vastgestelde raadsprogramma. De voorgestelde maatregelen zijn voor 2019. Daarnaast wil het college met raad en samenleving de tijd nemen om in gesprek te gaan over de begroting voor de jaren 2020-2022. Het college heeft hiervoor een aantal zoekrichtingen en alternatieven genoemd om het tekort te dichten. 

De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort van € 5 miljoen euro zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Veenendaal wordt, net als veel gemeenten in Nederland, geconfronteerd met een overschrijding van het budget sociaal domein. Na de nu al door het college voorgestelde maatregelen, blijft er een begrotingstekort van € 3 miljoen in 2019 aflopend tot € 110.000,- in 2021. In 2022 is de begroting in evenwicht. Het college heeft de afgelopen weken de schouders onder deze enorme opgave gezet en gezocht naar oplossingen om Veenendaal in 2019 en de jaren erna financieel gezond te houden.

Raadsprogramma als uitgangspunt: Op 31 mei van dit jaar heeft de gemeenteraad het raadsprogramma voor de komende 4 jaar vastgesteld. In dit raadsprogramma is opgenomen dat de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor het sociaal domein leidend zijn bij het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein. En als deze budgetten niet toereikend zijn, eerst gezocht wordt naar verhoging van de inkomsten of het verlagen van de uitgaven door het werk nog efficiënter te organiseren. Om pas daarna keuzes te maken in het voorzieningenniveau van het sociaal domein, waarbij het wettelijke niveau leidend is. Het college is van mening dat de door de gemeenteraad vastgestelde koers het uitgangspunt is bij het opstellen van de gemeentebegroting. Omdat hogere inkomsten en kostenefficiëntie geen oplossing bieden voor het tekort, zijn in de programmabegroting maatregelen en zoekrichtingen opgenomen om de kosten in het sociaal domein aanzienlijk terug te dringen.

De voorgestelde verlaging van de kosten in het sociaal domein heeft gevolgen voor de voorzieningen in de jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de uitvoering van de participatiewetgeving. Veenendaal heeft de afgelopen jaren een bovenwettelijk voorzieningenniveau binnen het sociaal domein gerealiseerd. Het college heeft daarbij herhaaldelijk gesignaleerd dat het evenwicht van de inkomsten (vanuit het Rijk) en de uitgaven (voor de voorzieningen) op lange termijn onder druk komen te staan. Deze verwachting is nu werkelijkheid geworden. Het college wil duidelijke keuzes maken in overleg met gemeenteraad en samenleving, zoals het verhogen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo, het verhogen van het klanttarief voor schoonmaakondersteuning en het beëindigen dan wel aanpassen van de compensatieregeling lagere inkomens. Het invoeren van maatregelen zal gefaseerd plaatsvinden.

Moeilijke keuzes:  Om de gemeentebegroting sluitend te krijgen zijn maatregelen noodzakelijk. Wethouder Marco Verloop: “Deze ingrijpende maatregelen schuren met het sociale karakter van ons college. Maar zijn wel onvermijdelijk om Veenendaal een gezonde en toekomstbestendige gemeente te laten blijven. In het raadsprogramma hebben we met de toekomstige financiële prognoses in ogenschouw al minimale ambities geformuleerd voor de komende vier jaar. Het verder inkrimpen van die ambities stagneert de groei en bloei van onze gemeente.“

Het college kiest ervoor om keuzes te maken in het bovenwettelijke voorzieningenniveau. Marco Verloop: “We realiseren ons dat deze keuzes leiden tot ingrijpende financiële effecten voor een kwetsbare groep in de samenleving. Uitgangspunt is en blijft dat we de noodzakelijke zorg en ondersteuning leveren. En dat wat wij in Veenendaal beter geregeld hebben dan wettelijk bepaald, heroverwogen wordt. Tegelijkertijd willen wij de gemeenteraad ook een alternatief in overweging geven met als doel met ingang van 2020 ingrijpende consequenties in het sociaal domein te verminderen en de financiële positie van de gemeente te versterken. Dat kan worden bereikt door een verhoging van de tarieven van de OZB met ingang van 2019. Met deze opbrengst kan een substantieel pakket met maatregelen worden samengesteld om de ‘pijn’ in het sociaal domein te verlichten. Wij denken daarbij aan een richtinggevend bedrag van circa € 1 miljoen per jaar. Het college nodigt de gemeenteraad uit om samen het democratische debat hierover te voeren om Veenendaal op lange termijn vitaal en leefbaar te houden. Ook willen we hierover van gedachten wisselen met betrokkenen zoals de adviesraden, die in de overlegtafel sociaal domein zijn verenigd.”

 

In de hal van De Cultuurfabriek staat een multitouchscherm met beelden en teksten over vroeger. Allerlei onderwerpen uit de rijke Veense historie komen aan bod. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Veenendaal, is van harte welkom om een uitstapje terug in de tijd te maken.

Onder de knop ‘Verhalen van Veenendaal’ verschijnen regelmatig nieuwe onderwerpen: Wie was Adriaan de Kleuver en wat heeft hij voor Veenendaal betekend? Waar komen de glas-in-lood ramen vandaan die bij Museum Veenendaal hangen? En … wie kwam er nou niet in de bibliotheek toen deze aan het Raadhuisplein gevestigd was?! De foto’s zullen bij velen herinneringen aan vervlogen tijden oproepen.

Steeds nieuwe beelden
Een werkgroep met vrijwilligers vanuit het Gemeentearchief, Museum Veenendaal en de Historische Vereniging Oud Veenendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van het multitouchscherm. Zij zorgen ervoor dat er regelmatig iets nieuws te bekijken is op het multitouchscherm.

Multitouchscherm
Het multitouchscherm vind je in de hal van De Cultuurfabriek, naast de roltrappen. Iedereen is welkom tijdens de openingstijden van De Cultuurfabriek: dinsdag, vrijdag 00 – 20.00 uur woensdag, donderdag, zaterdag    10.00 – 17.00 uur.

VeenendaalseKrant.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.