Nieuws

Uit Renswoude
 

Door klimaatverandering en het bestraten van tuinen ontstaan problemen met de afvoer van regenwater. Met de aanleg van regenwaterrioleringen wordt een deel van de wateroverlast voorkomen. Daarnaast vragen we aandacht voor het belang van een groene, levende tuin.
wateroverlast door meer zware regenbuien

Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.
aanleg van regenwaterriolen

De gemeente Renswoude is bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Wanneer de riolering vernieuwd moet worden, worden er ook regenwaterriolen aangelegd die ervoor zorgen dat regenwater dat op straat valt afgevoerd wordt naar oppervlaktewater. Door de aanleg van regenwaterriolen wordt wateroverlast voorkomen. De aanleg van een regenwaterriolering is echter een kostbare zaak.

Om de regenwaterriolering zo goed mogelijk te benutten wordt in de toekomst ook aan particulieren gevraagd het regenwater van hun dakoppervlak hierop aansluiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wateroverlast wordt beperkt.
wateroverlast door verdwijnen van groene tuinen

De laatste tijd worden veel voor- en achtertuinen bestraat. Waar vroeger het regenwater via de tuin het grondwater bereikte, wordt het regenwater nu versneld afgevoerd. Dit heeft een nadelige invloed op de capaciteit van de riolering. Ons rioolstelsel is berekend op het afvoeren van neerslag van wegen en daken en niet op de extra toevoer vanuit versteende voortuinen. De trend van verstening van voor- en achtertuinen moet dus doorbroken worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Een groene, beplante tuin vervult een functie als waterberging omdat het schone regenwater gelijkmatig in de grond kan verdwijnen. Bij een versteende tuin stroomt het water direct naar het riool. Elke 10 m2 meer verhard oppervlakte betekent per jaar 8.000 liter regenwater in het riool. Dit schone regenwater moet naar de rioolzuivering worden getransporteerd en doet daar onnodig een beroep op de zuiveringscapaciteit.
voordelen van een groene levende tuin

Een groene tuin dient niet alleen tot waterberging. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het belang van een groene voortuin.

    Een groene tuin is ook een plek waar vogels beschutting en voedsel zoeken, waar vlinders en andere insecten bijdragen aan de broodnodige biodiversiteit.
    Het staat buiten kijf dat het opgroeien in een groene omgeving voor de ontwikkeling van kinderen van belang is.
    Als het regenwater steeds sneller wordt afgevoerd wordt het grondwater minder en droogt de bodem sneller uit.

Al met al veel redenen om uw tuin niet helemaal te verstenen.

Bron: Gemeente Renswoude

Met een najaarsconcert in ’t Podium heeft Ons Genoegen uit Renswoude de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet voor het concertconcours van een week later. Samen met de Drentse fanfare De Bergklanken uit Berghuizen liet het harmonieorkest het resultaat alvast horen aan het Renswoudse publiek.

De beide orkesten doen zaterdag 26 november mee aan een concertconcours in Hoogeveen. In theater- en congrescentrum De Tamboer spelen de orkesten voor een professionele jury van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO. “Voor de gemiddelde bezoeker is het wat ver om af te reizen naar Hoogeveen om naar ons te komen luisteren”, vertelt voorzitter Erwin Veldhuizen. “Om die reden houden we dit najaarsconcert.” Volgens de voorzitter lijkt dit concert dan ook erg op het concertconcours. “We hebben dezelfde spanning, alles moet in één keer goed én we hebben een kritisch publiek. Voor ons dus een mooi moment om het resultaat van maanden repeteren te toetsen.”

Tevreden dirigent
De avond werd geopend door De Bergklanken onder leiding van Jan Hibma. De ruim zestig muzikanten speelden ‘Song of Praise’, ‘De Gaastmar’ en ‘Broken Sword’. Het harmonieorkest van Ons Genoegen speelde na de pauze ‘La Rodana’, ‘Kebek’ en ‘The Hounds of Spring’. Dirigent Chris Kok was erg tevreden over het optreden. “We hebben prachtige muziek gemaakt en Renswoude echt laten zien wat we muzikaal allemaal kunnen. Noten en ritmes die nog niet helemaal goed gingen, kunnen we deze week nog oefenen”, zo vertelt hij. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we tijdens het concours een prachtig optreden gaan geven.”

Op woensdag 9 november jl. en op maandag 14 november jl. hebben er drie informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waarin het plan voor de herontwikkeling van de Taets van Amerongenweg is toegelicht.

De bijeenkomsten stonden in het teken van het presenteren van het concept stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor de eerste fase van de Taets van Amerongenweg. Het plan is erop gericht om de 23 bestaande huurwoningen in de periode tussen 2017 – 2020 te vervangen voor 64 koop- en huurwoningen voor zowel starters als gezinnen en senioren. Voor de huidige huurders zal om die reden een vervangende woning beschikbaar worden gesteld. Nadat de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd zijn, hebben de huidige bewoners de mogelijkheid om terug te keren naar ‘hun’ straat. Ook hebben zij de mogelijkheid om in de beschikbaar gestelde woning te blijven wonen. Naast de beoogde woningbouwontwikkeling, wordt ook het openbaar gebied gereconstrueerd en worden de woningen aan de Van Reedeweg 3 t/m 47 gerenoveerd en wordt hieraan groot onderhoud gepleegd. Met deze werkzaamheden zal het wooncomfort van deze woningen fors worden verbeterd.

 

Woningbedrijf Renswoude

Zowel de gemeente Renswoude als het gemeentelijk Woningbedrijf hechten veel waarde aan een goede communicatie. Om die reden zijn de aanwezigen gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep. De bedoeling hiervan is om suggesties uit deze klankbordgroep mee te laten wegen bij de verdere uitwerking van de planvorming. Daarnaast wordt er met ingang van 1 januari 2017 iedere 1e vrijdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur een inloopmoment georganiseerd in het gemeentehuis van Renswoude. Bewoners en overige belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens dit moment nader over de plannen te laten informeren.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.