Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Aanstaande donderdag, 13 oktober dan is het zover, de deuren van Het HSP-COLLEGE worden voor het eerst geopend. Het HSP-COLLEGE is een initiatief van Annelyn de Boer. Annelyn is Psychosociaal therapeut en hoorde in haar praktijk vaak de wens van HSP’ers (Hoog sensitieve personen) om andere HSP’ers te ontmoeten. Het HSP-COLLEGE is een plek waar hooggevoelige mensen elkaar kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen met andere HSP’ers en geïnspireerd worden door lezingen en workshops over onderwerpen die goed aansluiten bij HSP’ers.

Het HSP-COLLEGE organiseert elke tweede donderdagavond van de maand een bijeenkomst. Aanstaande donderdag staat er al meteen een bijzondere workshop op het programma, namelijk ‘Stembevrijding’ door Jan Kortie. Zingen omdat je wil zingen en vooral niet om iets te bereiken. Dáárover gaat stembevrijding. Annelyn de Boer geeft aan: “In deze workshop helpt het zingen je te verbinden met anderen en vooral met jezelf”. ‘Niet durven zingen’ valt weg door de humor en sensitiviteit van Jan.

Het HSP-COLLEGE is voor hooggevoelige personen, waarbij ook jongvolwassenen van harte worden uitgenodigd om lid te worden. Ook diegenen die zich herkennen in de hooggevoelige High Sensation Seeker, HSS, zijn van harte welkom. De reden dat Annelyn met een jaarlidmaatschap werkt is om continuïteit in de ontmoetingen te krijgen. Uiteraard kun je ook als introducé de avond bezoeken (max 2 keer).

Opgeven als lid voor Het HSP-COLLEGE kan door te mailen naar info@adbcoach.nl. Op de website www.adbcoach.nl heeft Annelyn de bedragen en spelregels voor deelname staan. Wanneer je als introducé wilt komen kun je je daar gelijk aanmelden bij de desbetreffende activiteit.

De acht Regio FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen en het Netwerk Betonketen ondertekenden vandaag, 10 oktober 2016, het “Convenant Duurzaam Beton”. Met de uitvoering hiervan worden op een relatief eenvoudige manier CO2 en primaire grondstoffen (zand en grind) bespaard. De besparing staat gelijk aan de jaarlijkse energievoorziening voor zo’n 3000 huishoudens.

Waarom is dat nodig?
Beton heeft een behoorlijke impact voor het milieu door de fysieke winning van grondstoffen en door de uitstoot van broeikasgas (CO2) bij de productie van bindmiddelen voor beton. Beton is op dit moment minder dan 2% circulair, terwijl dit binnen de bestaande regelgeving minimaal naar 30% kan worden verhoogd. Met circulaire economie wordt een economisch systeem bedoeld waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

De gemeenten Barneveld en Ede hebben de afgelopen periode overleg gevoerd met enkele bedrijven uit de betonketen. Dit overleg is het Netwerk Betonketen Regio FoodValley gaan heten. Het bestuur van Regio FoodValley besloot al eerder de ondertekening en implementatie van het Convenant Duurzaam Beton voor de hele Regio FoodValley voor te bereiden. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, is het convenant door bestuurders van de acht regiogemeenten van de Regio FoodValley ondertekend. Eén van de afspraken is dat de deelnemers zich in de periode 2016 tot en met 2021 actief gaan inzetten voor de implementatie van het convenant.

Wat is het doel van het convenant?
Het doel van het “Convenant Duurzaam Beton” is:
-    het verhogen van het hergebruik van secundaire bouwgrondstoffen;
-    het verlagen van de CO2-uitstoot;
-    het creëren van eenduidigheid en uniformiteit in de bestekken en contracten in Regio FoodValley;
-    het in gang zetten van een proces om te komen tot een regionale circulaire economie op het gebied van beton;

Wat is het effect?
Door het uitvoeren van het “Convenant Duurzaam Beton”:
-    ontwikkelt zich een circulaire regionale economie op het gebied van beton;
-    vermindert de CO2-uitstoot tijdens het productieproces met uiteindelijk 20% in 2021 wat overeenkomt met tenminste 12,5 kiloton (kton) CO2 per jaar;
-    vermindert het gebruik van primaire grondstoffen zoals zand en grind met uiteindelijk 20% van het totale volume (dat gebeurt door hergebruik van bij sloop vrijkomend beton wat in 2021 overeenkomt met tenminste150 kton besparing op de winning of import van zand en grind);
-    wordt het hergebruik van secundaire bouwgrondstoffen in de regio verhoogd naar (uiteindelijk) 100% van het bij sloop vrijkomende beton in 2021;
-    nemen andere opdrachtgevers in de woning- en utiliteitsbouw duurzaam beton vaker op in de bestekeisen van projecten (en is er meer eenduidigheid en uniformiteit in de bestekken en contracten in Regio FoodValley);
-    werken ondernemers en kennisinstellingen samen aan innovaties op het gebied van hergebruik van beton.

 

Er komen geen asielzoekerscentra in Ede en Lunteren. Dit heeft het COA vandaag bij de provinciale regietafel bekend gemaakt. De centra zijn niet meer nodig door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Er zijn voldoende goede opvanglocaties beschikbaar. De eigenaren en de omwonenden van de drie beoogde azc-locaties worden ook geïnformeerd. Wethouder Marije Eleveld: 'We realiseren ons dat dit proces veel heeft losgemaakt in onze samenleving. We zijn blij dat het COA ons nu duidelijkheid geeft.'

Toekomst
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. Ede heeft altijd uitgedragen een gastvrije gemeente te zijn en te willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op gemeenten worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken hoe de gemeente Ede daaraan kan bijdragen.

Vervolgstappen locaties
Wat deze uitkomst betekent is aan de eigenaren van de drie locaties, De Klinkenberg, De Goudsberg en De Braamhorst. Vanzelfsprekend zal hier nog overleg over plaatsvinden.

De bijeenkomsten die met omwonenden zijn gehouden ter voorbereiding op de mogelijke komst van een azc hebben de gemeente veel informatie opgeleverd, onder andere over veiligheidsvraagstukken. De gemeente gaat bekijken wat er met deze suggesties kan worden gedaan. Vanzelfsprekend worden omwonenden over het verdere verloop op de hoogte gehouden.

Waardering
Het gemeentebestuur en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Edese gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van vluchtelingen. In goed overleg is gesproken over wat nodig is voor de leefbaarheid en veiligheid van omwonenden én vluchtelingen.
Historie

In april van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de komst van 900 vluchtelingen op drie azc-locaties: De Klinkenberg (400), De Braamhorst (300) en De Goudsberg (200). Daarmee heeft de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. De voorbereidingen om te komen tot opvang zijn vanaf dat moment in gang gezet. Voor de zomer werd helder dat het aantal vluchtelingen afnam. In afwachting van de gesprekken aan de provinciale regietafel zijn er geen bewonersbijeenkomsten meer georganiseerd en zijn geen onomkeerbare besluiten genomen.

Bron: Gemeente Ede

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.